FAQ

Frequently asked questions

מי זכאי לפטור או הקלות בשח"ק?


סטודנטים במסלול י"ג/י"ד והנדסאים (כולל הנדסאי משולב) פטורים מביצוע שח"ק בשנה"ל תשפ"א סטודנטים בתכניות קליטה אקדמיות של המינהל לסטודנטים עולים פטורים מביצוע שח"ק בשנה"ל תשפ"א. נשים בהריון פטורות מביצוע שח"ק – בכפוף להצגת אסמכתא מגורם רפואי הורים לילדים (כולל אימוץ ואומנה) פטורים מביצוע שח"ק בכפוף להצגת ספח ת.ז או אסמכתא ממשרד הרווחה סטודנט בעל תעודת "משרת מילואים פעיל" זכאי להקלה בחובת שח"ק ולביצוע 80 שעות בלבד, בשנה בה הוא מחויב ב- 120 שעות. זאת, בכפוף להצגת כרטיס משרת מילואים פעיל, או אישור מאכ"א. במידה והסטודנט מחויב ב- 40 או 80 שעות בהתאם למסלול הלימודים, הוא לא יהיה זכאי להקלה. סטודנט המצהיר על ביצוע ימי מילואים (בצירוף אסמכתא) במהלך שנה בה הוא מחויב לבצע שח"ק, יהיה זכאי להקלה של 5 שעות שבועיות עבור כל שבוע מילואים (גם אם קיבל הקלת משרת מילואים פעיל). במקרים מיוחדים על רקע רפואי או סוציאלי, ניתן לקבל הקלה או פטור מביצוע שח"ק בכפוף להמלצתה של עו"ס המינהל לסטודנטים עולים ובאישור מנהלת היחידה המחוזית. סטודנטים הפטורים מחובת שח"ק יהיו זכאים לקבל את היקף הסיוע המלא בהתאם למסלול הלימודים. במידה וסיימת את הלימודים או שהנך נמצא בהפסקת לימודים, יש לעדכן זאת במייל חוזר על מנת לא לפגוע בזכאות לסיוע השכר הלימוד שלך.
איך אדע כמה שעות שח"ק עלי לבצע?


מכסת שעות ההתנדבות בשח"ק תלויה בהיקף שכר הלימוד שהסטודנט זכאי לקבל מהמינהל לסטודנטים עולים. באופן כללי היקף השעות הוא בין 120-200 שעות. לדוגמה,סטודנט הלומד במסלול תואר ראשון של 3 שנים וזכאי ל300% שכר לימוד, יבצע 120 שעות שח"ק. סטודנט במסלול תואר ראשון של 4 שנים וזכאי ל400% שכר לימוד, נדרש לבצע 200 שעות. על כל סטודנט לקבל אישור על היקף שעות שח"ק מרכזת שח"ק במחוז.
האם אני יכול/ה לבחור לעשות את ההתנדבות שלי במסגרת שאינה מופיעה בפורטל שח"ק?


לא. ההתנדבות בשח"ק יכולה להתבצע רק במסגרות המוכרות על ידי המינהל לסטדונטים עולים. בכל שנה נבחרים כ-50 אירגונים ומסגרות התנדבות. ניתן לבחור רק מתוך רשימה זו.
האם רישום לשח"ק מבטיח שאוכל לקבל את מלוא שכר הלימוד שלי?


לא. הרישום לשח"ק אינו מבטיח את קבלת המלגה לשכר לימוד במלואה. במקביל לרישום לשח"ק יש להגיש בקשה לחידוש המלגה לשכר לימוד בכל שנה. - להגשת הבקשה קבלת מלוא היקף הסיוע מותנה בעמידה בכל כללי המינהל לסטודנטים עולים, בביצוע כל שעות שח"ק שהסטונדט מחוייב בהם ובמועד הנדרש.
הופנתי למסגרת השח"ק שבחרתי, האם ניתן לשנות מסגרת?


כן. במידה והדברים ולא מסתדרים לאחר פגישת ההיכרות, אפשר לפנות במייל לרכזת השח"ק שלך ולבקש הפניה עבור המסגרות הנוספות שרשמת בטופס הדירוג.
אני מעוניין להמשיך להתנדב במסגרת בה התנדבתי בשנה הקודמת, האם אני צריך להירשם מחדש?


כן. עליך לעדכן את רכזת השח"ק שלך. בכל שנת לימודים בה אתה אמור לבצע שעות שח"ק יש לעדכן את רכזת שח"ק ולחדש את הבקשה למלגת שכר לימוד.
יש לי עוד שאלות!


אין בעיה, אנחנו כאן לכל שאלה נוספת
אני סטודנט לתואר ראשון של 3 שנים, שנה ראשונה למדתי במימון חוק פריפריה, שנים ב' וג' אני אמור לקבל מימון מהמינהל לסטודנטים עולים. האם אני חייב בשח"ק?


אתה אמור לממש מהמינהל לסטודנטים עולים עד 200% שכר לימוד ולכן אתה פטור משח"ק. במידה ותרצה לבקש שכר לימוד נוסף להמשך לימודים, יהיה עלייך לבצע שח"ק בהתאם להיקף הסיוע הכולל שתקבל מהמינהל לסטודנטים עולים.
אני מקבל מלגה מקרן X ואני מבצע 180 שעות התנדבות בתמורה למלגה זו. משנה הבאה אני אמור לקבל מלגה מהמינהל לסטודנטים עולים, האם אני אהיה פטור משח"ק?


במידה והמסגרת בה אתה מתנדב מופיעה בפורטל שח"ק ומוכרת על ידי המינהל לסטודנטים עולים כמסגרת שח"ק, ניתן יהיה להכיר לך בשעות ההתנדבות שאתה מבצע בקרן X לצורך שח"ק. במידה והמסגרת אינה מוכרת על ידי המינהל לסטודנטים עולים, לא ניתן יהיה להכיר בשעות ההתנדבות.